Image

Erasmus+ projektai

Image
Erasmus+ projektas ,,Mokykla visiems vaikams” dot. Sutartis 2022-1-LT01-KA122-SCH-000076906

Sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms. Taip pat tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, siekiant mokinio pažangos. Kelti ugdymo turinio kokybę, stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą. Bendradarbiaujant su bendrojo ugdymo mokyklomis ugdyti toleranciją, keisti visuomenės požiūrį į negalią. Patobulintų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų visuma sudarys teigiamas prielaidas nuo specialiojo ugdymo pereiti prie įtraukiojo švietimo. Mokinių tėvai jausis saugiau, galėdami gauti išsamias kvalifikuotų specialistų komandos konsultacijas, parinkdami vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo įstaigą.