Image

Konsultavimas

Vilniaus Šilo ugdymo centras teikia konsultacijas mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 

Konsultavimo Centre paskirtis –  padėti Mokyklai sukurti tinkamas įtraukiojo ugdymo(si) sąlygas mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) dėl įvairiapusių raidos, intelekto, mokymosi sutrikimų ar kitą negalią ar sutrikimą,  kai pedagoginės psichologinės tarnybos ir (ar) kitų įstaigų pateiktų rekomendacijų nepavyksta įgyvendinti.

 

Konsultavimo paslaugų gavėjai – mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos ir kiti su mokiniu dirbantys specialistai bei darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

Konsultavimo paslaugas teikia Centro specialistų komanda:

 • psichologas,

 • logopedas,

 • specialusis pedagogas,

 • socialinis pedagogas,

 • kineziterapeutas,

 • ergoterapeutas

Centre teikiamos konsultavimo paslaugos:

 • mobilios komandos konsultacija priskirto regiono Mokykloje;

 • trumpalaikės konsultacijos Centre;

 • vidutinės trukmės konsultacijos Centre.

konsult

Pagalbos būdai mokykloms:

 • išsami atvejo analizė;

 • darbo stebėjimo praktika įstaigose, turinčiose sėkmingą specialiojo ugdymo patirtį;

 • rekomendacijos ir aplinkos pritaikymas (vaiko darbo vieta, darbotvarkė, taisyklės ir pan.);

 • ugdymo turinio, metodinės medžiagos adaptavimas pritaikytoms ir individualizuotoms bendrojo ugdymo programoms;

 • kompleksinės konsultacijos ir pagalba mokyklos bendruomenėms (administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams/globėjams/rūpintojams).

 Centro vykdomas konsultacijas esant poreikiui lydi tiksliniai, su konkrečiu konsultuojamu atveju susiję mokymai/paskaitos/praktiniai mokymai Mokyklų bendruomenei. 

 

 

 

Image
Image