Image

Mokyklos naujienos

MOKYTOJO-AUKLĖTOJO PADĖJĖJO MOKYMAI

MOKYTOJO-AUKLĖTOJO PADĖJĖJO MOKYMAI

Įgyvendinant Erasmus+ programos KA101 projektą „Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymas(is) nežino ribų“, mokinių Žiemos atostogų metu...

Įgyvendinant Erasmus+ programos KA101 proejektą „Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymas(is) nežino ribų“, mokinių Žiemos atostogų metu buvo organizuoti mokymai mokytojų-auklėtojų padėjėjams. Mokymų dalyviai įgijo pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, aptarė pagrindines mokytojo padėjėjo veiklos kryptis, dalinosi gerąją darbo patirtimi. Mokytojo-auklėtojo padėjėjo darbas itin svarbus. Jis padeda mokiniui: orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu; apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis); atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą; turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos; judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.