Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

  • pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

 

  • kitos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

 

  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20;
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

 

Mokykloje dirbančio personalo pareigybių aprašymai:

1 PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

2 RAŠTINĖS VEDĖJAS

3 KOMPIUTERIŲ INŽINIERIUS

4 KINEZITERAPEUTAS

5 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS

6 MASAŽUOTOJAS

7 NAKTINIS AUKLĖTOJAS

8 PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAS

9 VAIRUOTOJAS

10 MOKINIUS LYDINTIS ASMUO

11 BUDĖTOJAS

12 SARGAS

13 KIEMSARGIS

14 VALYTOJAS

15 SKALBINIŲ PRIŽIŪRĖTOJAS

16 ERGOTERAPEUTAS

17 PAVADUOTOJAS UGDYMUI

18 PSICHOLOGAS

19 SOCIALINIS PEDAGOGAS

20 SPEC. PEDAGOGAS

21 LOGOPEDAS

22 BIBLIOTEKININKAS

23 MOKYTOJAS

24 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAS

25 MOKYTOJO IR AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS

26 MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS

27 FIZINIO UGDYMO PEDAGOGAS

28 AUKLĖTOJAS

 

  Atnaujinta: 2020 spalio 5d.