ERASMUS KA1 KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI VALENCIJOS NEĮGALIŲJŲ UGDYMO BEI ĮDARBINIMO ĮSTAIGOSE

  Projektai, Renginiai

Mokyklos strateginio vystymosi prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas, pasitelkiant komandinį darbą, moderniausius ugdymo metodus bei pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimą. ERASMUS + KA1  programos projektas „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos strategijos: institucijų bendradarbiavimo teorija ir praktika“  baigėsi trečiuoju mobilumu kvalifikacijos kėlimo tikslais Valencijos (Ispanija) specialiojo ugdymo bei neįgaliųjų įdarbinimo įstaigose. Šis vizitas buvo skirtas  spec. poreikių mokinių ugdymo, neformalaus švietimo įstaigų, socializacijos centrų bendradarbiavimo tyrinėjimui, siekiant žmonių su protine negalia integracijos visuomenėje.

Kvalifikacijos kėlimo metu personalas aiškinosi Ispanijos ir Lietuvos švietimo sistemų skirtumus bei panašumus, mokėsi,  aiškinosi inovatyvių mokymo(-si) metodų esmę, mokėsi juos kūrybingai ir veiksmingai taikyti. Susipažinę su specialiosios mokyklos C.E.E. „Los Silos“  gerąja patirtimi, dar kartą įsitikinome, kad būtinas nuoseklus komandinis darbas tarp visų ugdymo proceso dalyvių.

Projekto metu kvalifikaciją kėlė ir nepedagoginis personalas, švietimo pagalbos vaikui specialistai. Tai labai svarbu, norint sukurti mokykloje palankią, saugią ir šeimai draugišką aplinką, visapusiškam neįgaliųjų vaikų ugdymuisi. Projekto metu dalyviai buvo skatinami papildomai mokytis užsienio kalbų, kas yra labai svarbu rengiant paraiškas tolesnei ES tarptautinei partnerystei bei siekiant mokyklos progreso ateityje.

  Atnaujinta: 2018 spalio 15d.